Side A: Guaguanco raro - Part I / Side B: Guaguanco raro - Part II