Side A: Pata pata pa ti / Side B: Pulpa de tamarindo