Side A: Te Quiero Tanto, Amada Mia / Side B: Se Te Nota